โรงพยาบาลภูผาม่าน ฉุกเฉินโทร.1669 หรือ 043-396011, 043-369012 ต่อ 109

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงพยาบาลภูผาม่าน Welcome to PhuphamanHospital


รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

โรงพยาบาลภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565

1. MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต้อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
 

1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

1.2 คำสั่ง ผู้รับผิดชอบ

1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซด์

 
2. MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อสงเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565
  2.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ และข้ออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซด์

 

   
MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐาน ที่เป็นปัจจุบัน 2.วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 6.อินโฟกราฟฟิคณะกรรมการจริยธรรมฯ 7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT7 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT8

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
MOIT10 หน่วยงานมี่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางร้องเรียน
MOIT11

หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

11.1 สรุปรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน

MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
MOIT13

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

13.1รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการรับสินบ

MOIT14

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

14.1รายงานผลปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย

MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปปฏบัติในหน่วยงาน
MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
MOIT17

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

17.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการ

17.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนชมรมคุณธรรม
MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
MOIT20

หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20.1รายงานผลการส่งเสริม กรณีการเรี่ยไรฯ

MOIT21

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 
MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
MOIT23

หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

23.1รายงานการติดตามตามมาตรการป้องกันและแก้