โรงพยาบาลภูผาม่าน ฉุกเฉินโทร.1669 หรือ 043-396011, 043-369012 ต่อ 109

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงพยาบาลภูผาม่าน Welcome to PhuphamanHospital


รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

โรงพยาบาลภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565

1. MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต้อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
 

1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

1.2 คำสั่ง ผู้รับผิดชอบ

1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซด์

 
2. MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อสงเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565
  2.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ และข้ออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซด์

 

   
MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐาน ที่เป็นปัจจุบัน

2.วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6.อินโฟกราฟฟิคณะกรรมการจริยธรรมฯ

7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT6

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6.1 ลงนามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค ปีงบประมาณ 2565

6.2 ลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

 

MOIT7

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

7.1 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงตนเอง (ต่ำกว่าร้อย 60)

7.2ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงตนเอง

(ต่ำกว่าร้อยละ 60)

7.3บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลภูผาม่าน

MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
MOIT10 หน่วยงานมี่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางร้องเรียน
MOIT11

หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

11.1

11.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน

MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
MOIT14

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

14.1 แนวทางเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทสิ้นเปลือง

MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปปฏบัติในหน่วยงาน
MOIT16

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

16.1ขอความเห็นชอบลงนามในแผนของชมรมจริยธรรมฯโรงพยาบาลภูผาม่าน ปีงบประมาณ 2565

16.2 ขอความเห็นชอบลงนามในแผนของชมรมจริยธรรมฯโรงพยาบาลภูผาม่าน ปีงบประมาณ 2565

MOIT17

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

17.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

17.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

MOIT18

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

MOIT19

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

19.1 แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุมัติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

19.2การรวมกลุ่มชมรม STRONG

MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
MOIT21

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 
MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน